שיעורי תורה
ע”י מגיד שיעור נפלא

הרב ר’ שרגא פייש
פאפלאנאש שליט”א

שיעורי תורה שנדרשו בציבור מידי שבוע בשבוע

הלואות – קרעדיט קארדס

די דעת תורה פון בארגן געלט? לעבן אויף קרעדיט קארדס?
א עושר וואס האט גארנישט! מעג מען בארגן אן א חשבון?

שבת זייגער’ס בימינו

די היסטאריא פון שבת זייגערס? ווי לאנג דארף מען רעדן דרשות?
פאטענטן אמאל פאר הייסע קאווע שבת סמארט האום,
שבת באלבס, השמעת קול וכו?

טרענספארטעשן בימינו

ווי אזוי רעכנט מען היינט ד מיל זמן אדער מקום?
פארוואס האט א מענטש נישט קיין פליגלעך?
ווער איז די ערשטע מענטש וואס האט געמאכט פליגלעך?

טרענספארטעשן בימינו

ווי אזוי רעכנט מען היינט ד מיל זמן אדער מקום?
פארוואס האט א מענטש נישט קיין פליגלעך?
ווער איז די ערשטע מענטש וואס האט געמאכט פליגלעך?

הלואות – קרעדיט קארדס

די דעת תורה פון בארגן געלט? לעבן אויף קרעדיט קארדס?
א עושר וואס האט גארנישט! מעג מען בארגן אן א חשבון?

שבת זייגער’ס בימינו

די היסטאריא פון שבת זייגערס? ווי לאנג דארף מען רעדן דרשות?
פאטענטן אמאל פאר הייסע קאווע שבת סמארט האום,
שבת באלבס, השמעת קול וכו?

טרענספארטעשן בימינו

ווי אזוי רעכנט מען היינט ד מיל זמן אדער מקום?
פארוואס האט א מענטש נישט קיין פליגלעך?
ווער איז די ערשטע מענטש וואס האט געמאכט פליגלעך?

טרענספארטעשן בימינו

ווי אזוי רעכנט מען היינט ד מיל זמן אדער מקום?
פארוואס האט א מענטש נישט קיין פליגלעך?
ווער איז די ערשטע מענטש וואס האט געמאכט פליגלעך?

הלואות – קרעדיט קארדס

די דעת תורה פון בארגן געלט? לעבן אויף קרעדיט קארדס?
א עושר וואס האט גארנישט! מעג מען בארגן אן א חשבון?

שבת זייגער’ס בימינו

די היסטאריא פון שבת זייגערס? ווי לאנג דארף מען רעדן דרשות?
פאטענטן אמאל פאר הייסע קאווע שבת סמארט האום,
שבת באלבס, השמעת קול וכו?

טרענספארטעשן בימינו

ווי אזוי רעכנט מען היינט ד מיל זמן אדער מקום?
פארוואס האט א מענטש נישט קיין פליגלעך?
ווער איז די ערשטע מענטש וואס האט געמאכט פליגלעך?

טרענספארטעשן בימינו

ווי אזוי רעכנט מען היינט ד מיל זמן אדער מקום?
פארוואס האט א מענטש נישט קיין פליגלעך?
ווער איז די ערשטע מענטש וואס האט געמאכט פליגלעך?