שיעורי תורה ע”י מגיד שיעור נפלא

הרב ר’ שרגא פייש
פאפלאנאש שליט”א

שיעורי תורה שנדרשו בציבור מידי שבוע בשבוע

בענין מכירת עליות בזמנינו

א’ בא פ”ב בביהמ”ד בית יעקב נחמי’ ק”י

$3.99