שיעורי תורה ע”י מגיד שיעור נפלא

הרב ר’ שרגא פייש
פאפלאנאש שליט”א

שיעורי תורה שנדרשו בציבור מידי שבוע בשבוע

ארבייטער וואס ווילן עפענען אליין

מעג מען יא אדער נישט נעמען יענעמ’ס סודות

$1.49